Thành viên và giá


STANDARD

$0 / hằng tháng

 • Ad không giới hạn
 • Đặt biểu tượng
 • Sở hữu vị trí trên bản đồ
 • Miễn phí: Lên đến 30 hình ảnh mỗi tài sản
 • Kiến nghị khách hàng để quảng cáo khác
 • Bảng liệt kê trong danh mục của các cơ quan
 • Quảng cáo thống kê
 • Hỗ trợ chuyên nghiệp
 • Tự động nhập vào các cơ sở của tính
 • Professional real-estate web site
 • Tín dụng tiền thưởng: 50 một lần
 • Tín dụng tiền thưởng: 0 hằng tháng

PREMIUM

$29 / hằng tháng

 • Ad không giới hạn
 • Đặt biểu tượng
 • Sở hữu vị trí trên bản đồ
 • Miễn phí: Lên đến 30 hình ảnh mỗi tài sản
 • Kiến nghị khách hàng để quảng cáo khác
 • Bảng liệt kê trong danh mục của các cơ quan
 • Quảng cáo thống kê
 • Hỗ trợ chuyên nghiệp
 • Tự động huy động lên đến 100 tính
 • Professional real-estate web site
 • Tín dụng tiền thưởng: 50 một lần
 • Tín dụng tiền thưởng: 500 hằng tháng

PREMIUM PLUS

$49 / hằng tháng

 • Ad không giới hạn
 • Đặt biểu tượng
 • Sở hữu vị trí trên bản đồ
 • Miễn phí: Lên đến 30 hình ảnh mỗi tài sản
 • Kiến nghị khách hàng để quảng cáo khác
 • Bảng liệt kê trong danh mục của các cơ quan
 • Quảng cáo thống kê
 • Hỗ trợ chuyên nghiệp
 • Tự động nhập vào các cơ sở của tính
 • Professional real-estate web site
 • Tín dụng tiền thưởng: 50 một lần
 • Tín dụng tiền thưởng: 1200 hằng tháng

Tags